بسته اینترنت همراه ایرانسل / اینترنت خانگی (TD-LTE)

4.5 گيگابايت

بسته اینترنت اعتباری TD-LTE - ماهانه - 3+1.5گیگابایت(2-8صبح)

بسته ماهانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 140,000 ريال
7.5 گيگابايت

بسته اینترنت اعتباری TD-LTE - ماهانه - 5+2.5گیگابایت(2-8صبح)

بسته ماهانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 230,000 ريال
15 گيگابايت

بسته اینترنت اعتباری TD-LTE - ماهانه - 10+5گیگابایت(2-8صبح)

بسته ماهانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 420,000 ريال
30 گيگابايت

بسته اینترنت اعتباری TD-LTE - ماهانه - 20+10گیگابایت(2-8صبح)

بسته ماهانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 600,000 ريال
15 گيگابايت

بسته اینترنت اعتباری TD-LTE - سه ماهه - 10+5گیگابایت(2-8صبح)

بسته سه ماهه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 430,000 ريال
30 گيگابايت

بسته اینترنت اعتباری TD-LTE - سه ماهه - 20+10گیگابایت(2-8صبح)

بسته سه ماهه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 610,000 ريال
75 گيگابايت

بسته اینترنت اعتباری TD-LTE - سه ماهه - 50+25گیگابایت(2-8صبح)

بسته سه ماهه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 1,400,000 ريال
30 گيگابايت

بسته اینترنت اعتباری TD-LTE - شش ماهه - 20+10گیگابایت(2-8صبح)

بسته شش ماهه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 640,000 ريال
75 گيگابايت

بسته اینترنت اعتباری TD-LTE - شش ماهه - 50+25گیگابایت(2-8صبح)

بسته شش ماهه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 1,450,000 ريال
150 گيگابايت

بسته اینترنت اعتباری TD-LTE - شش ماهه - 100+50گیگابایت(2-8صبح)

بسته شش ماهه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 2,180,000 ريال
75 گيگابايت

بسته اینترنت اعتباری TD-LTE - سالانه - 50+25گیگابایت(2-8صبح)

بسته سالانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 1,560,000 ريال
150 گيگابايت

بسته اینترنت اعتباری TD-LTE - سالانه - 100+50گیگابایت(2-8صبح)

بسته سالانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 2,350,000 ريال
300 گيگابايت

بسته اینترنت اعتباری TD-LTE - سالانه - 200+100گیگابایت(2-8صبح)

بسته سالانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 4,050,000 ريال