بسته اینترنت همراه ایرانسل / سیم کارت دائمی

25 مگابايت

بسته اينترنت دائمی - روزانه - 25 مگابايت

بسته روزانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 6,000 ريال
50 مگابايت

بسته اینترنت دائمی - روزانه - 50 مگابایت

بسته روزانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 9,000 ريال
200 مگابايت

بسته اینترنت دائمی - روزانه - 50 مگابایت + 150 مگابایت (2 تا 8 صبح)

بسته روزانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 12,000 ريال
250 مگابايت

بسته اینترنت دائمی - روزانه - 100 مگابایت + 150 مگابایت (2 تا 8 صبح)

بسته روزانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 15,000 ريال
300 مگابايت

بسته اینترنت دائمی - روزانه - 150 مگابایت + 150 مگابایت (2 تا 8 صبح)

بسته روزانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 20,000 ريال
600 مگابايت

بسته اینترنت دائمی - روزانه - 200 مگابایت + 400 مگابایت (2 تا 8 صبح)

بسته روزانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 30,000 ريال
750 مگابايت

بسته اینترنت دائمی – روزانه 750 مگابايت (12 شب تا 12ظهر)

بسته روزانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 25,000 ريال
6 گيگابايت

بسته اینترنت دائمی - هفتگی 2گیگ+4گیگ شبانه(2-8صبح)

بسته هفتگی

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 100,000 ريال
40 مگابايت

بسته اینترنت دائمی - هفتگی - 40 مگابایت

بسته هفتگی

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 15,000 ريال
5 گيگابايت

بسته اینترنت دائمی - هفتگی - 5 گیگ (6 صبح تا 12 ظهر)

بسته هفتگی

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 20,000 ريال
200 مگابايت

بسته اینترنت دائمی - هفتگی - 100 مگابایت + 100 مگابایت (2 تا 8 صبح)

بسته هفتگی

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 25,000 ريال
400 مگابايت

بسته اینترنت دائمی - هفتگی - 200 مگابایت + 200 مگابایت (2 تا 8 صبح)

بسته هفتگی

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 40,000 ريال
2 گيگابايت

بسته اینترنت دائمی - هفتگی - 1 گیگابایت + 1 گیگابایت (2 تا 8 صبح)

بسته هفتگی

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 80,000 ريال
900 مگابایت

بسته اینترنت دائمی - هفتگی400+500 مگابایت (2 تا 8 صبح)

بسته هفتگی

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 50,000 ريال
60 مگابايت

بسته اینترنت دائمی - هفتگي 60 مگابايت

بسته هفتگی

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 20,000 ريال
4 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی –هفتگی4 گیگابایت (12 شب تا 12 ظهر)

بسته هفتگی

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 120,000 ريال
10 گيگابايت

بسته اینترنت دائمی - 15 روزه - 10 گيگابایت

بسته پانزده روزه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 325,000 ريال
5 گيگابايت

بسته اینترنت دائمی - ماهانه - 5 گیگ (6 صبح تا 12 ظهر)

بسته ماهانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 30,000 ريال
3 گيگابايت

بسته اینترنت دائمی - ماهانه - 1.5 گیگابایت + 1.5 گیگابایت (2 تا 8صبح)

بسته ماهانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 110,000 ريال
5 گيگابايت

بسته اینترنت دائمی - ماهانه - 2.5 گیگابایت +2.5 گیگابایت (2 تا 8صبح)

بسته ماهانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 140,000 ريال
9 گيگابايت

بسته اینترنت دائمی - ماهانه - 3 گیگابایت + 6 گیگابایت (2 تا 8 صبح)

بسته ماهانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 220,000 ريال
16 گيگابايت

بسته اینترنت دائمی - ماهانه - 8 گیگابایت+ 8 گیگابایت (2 تا 8صبح)

بسته ماهانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 320,000 ريال
24 گيگابايت

بسته اینترنت دائمی - ماهانه - 12 گیگابایت+ 12 گیگابایت (2 تا 8صبح)

بسته ماهانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 500,000 ريال
36 گيگابايت

بسته اینترنت دائمی - ماهانه - 18 گیگابایت+ 18 گیگابایت (2 تا 8صبح)

بسته ماهانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 700,000 ريال
7 گيگابایت

بسته اینترنت دائمی - ماهانه 7 گیگ

بسته ماهانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 200,000 ريال
6 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی - ماهانه 5 گیگابایت + 1 گیگابایت ملی

بسته ماهانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 220,000 ريال
2.5 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی – ماهانه 1.5+1گیگابایت ( 2تا 8 صبح)

بسته ماهانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 100,000 ريال
10 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی – ماهانه 5+5 گیگابایت ( 2تا 8 صبح)

بسته ماهانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 250,000 ريال
2 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی – ماهانه 2 گیگابایت

بسته ماهانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 80,000 ريال
4 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی – ماهانه 4 گیگابایت

بسته ماهانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 130,000 ريال
1 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی - ماهانه 1 گیگابایت

بسته ماهانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 50,000 ريال
30 گيگابايت

بسته اینترنت دائمی - 2 ماهه - 30 گیگابایت

بسته دوماهه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 600,000 ريال
6 گيگابايت

بسته اینترنت دائمی - 3 ماهه 6 گیگابایت

بسته سه ماهه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 250,000 ريال
12 گيگابايت

بسته اینترنت دائمی - 3 ماهه 12 گیگابایت

بسته سه ماهه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 375,000 ريال
18 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی - 3 ماهه 18 گیگابایت

بسته سه ماهه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 470,000 ريال
36 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی - 3 ماهه 36 گیگابایت

بسته سه ماهه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 750,000 ريال
24 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی - 3 ماهه 24 گیگابایت

بسته سه ماهه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 580,000 ريال
گیگابایت

بسته اینترنت دائمی - 3 ماهه 48 گیگابایت

بسته سه ماهه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 900,000 ريال
72 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی - 3 ماهه 72 گیگابایت

بسته سه ماهه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 1,100,000 ريال
9 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی - 3 ماهه 9 گیگابایت

بسته سه ماهه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 330,000 ريال
9 گيگابايت

بسته اینترنت دائمی - 6 ماهه 9 گیگ

بسته شش ماهه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 350,000 ريال
100 گيگابايت

بسته اینترنت دائمی - 6 ماهه 100 گیگ

بسته شش ماهه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 1,750,000 ريال
72 گيگابايت

بسته اینترنت دائمی - 6 ماهه 72 گیگ

بسته شش ماهه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 1,500,000 ريال
18 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی - 6 ماهه 18 گیگابایت

بسته شش ماهه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 550,000 ريال
36 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی - 6 ماهه 36 گیگابایت

بسته شش ماهه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 950,000 ريال
48 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی - 6 ماهه 48 گیگابایت

بسته شش ماهه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 1,150,000 ريال
12 گيگابايت

بسته اینترنت دائمی یک ساله 12 گیگابایت

بسته سالانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 420,000 ريال
24 گيگابايت

بسته اینترنت دائمی یک ساله 24 گیگابایت

بسته سالانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 750,000 ريال
48 گيگابايت

بسته اینترنت دائمی یک ساله 48 گیگابایت

بسته سالانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 1,200,000 ريال
120 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی - یک ساله 120 گیگابایت

بسته سالانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 1,950,000 ريال
72 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی - یک ساله 72 گیگابایت

بسته سالانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 1,550,000 ريال
96 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی - یک ساله 96 گیگابایت

بسته سالانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 1,850,000 ريال