بسته اینترنت همراه ایرانسل / سیم کارت اعتباری

نامحدود

بسته اینترنت اعتباری - 1 ساعته نامحدود (2 تا 8 صبح)

بسته ساعتی

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 9,000 ريال
نامحدود

بسته اینترنت اعتباری - 2 ساعته نامحدود (2 تا 8 صبح)

بسته ساعتی

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 15,000 ريال
1 گيگابايت

بسته اینترنت اعتباری - 1 ساعت - 1 گیگ (8 صبح تا 2 شب)

بسته ساعتی

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 20,000 ريال
2 گيگابايت

بسته اینترنت اعتباری - 2 ساعت - 2 گیگ (8 صبح تا 2 شب)

بسته ساعتی

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 30,000 ريال
3 گيگابايت

بسته اینترنت اعتباری - 3 ساعت - 3 گیگ (8 صبح تا 2 شب)

بسته ساعتی

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 40,000 ريال
20 مگابايت

بسته اینترنت اعتباری - روزانه - 20 مگ

بسته روزانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 5,000 ريال
50 مگابايت

بسته اینترنت اعتباری - روزانه - 50 مگ

بسته روزانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 9,000 ريال
200 مگابايت

بسته اینترنت اعتباری - روزانه - 50 مگ + 150 مگ (2 تا 8 صبح)

بسته روزانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 12,000 ريال
250 مگابايت

بسته اینترنت اعتباری - روزانه - 100 مگ + 150 مگ (2 تا 8 صبح)

بسته روزانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 15,000 ريال
300 مگابايت

بسته اینترنت اعتباری - روزانه - 150 مگ + 150 مگ (2 تا 8 صبح)

بسته روزانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 20,000 ريال
600 مگابايت

بسته اینترنت اعتباری - روزانه - 200 مگ + 400 مگ (2 تا 8 صبح)

بسته روزانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 30,000 ريال
6 گيگابايت

بسته اینترنت اعتباری - هفتگی - 2گیگ+4گیگ شبانه(2-8صبح)

بسته هفتگی

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 100,000 ريال
40 مگابايت

بسته اینترنت اعتباری - هفتگی - 40 مگ

بسته هفتگی

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 15,000 ريال
60 مگابايت

بسته اینترنت اعتباری - هفتگی - 60 مگ

بسته هفتگی

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 20,000 ريال
200 مگابايت

بسته اینترنت اعتباری - هفتگی - 100 مگ + 100 مگ (2 تا 8 صبح)

بسته هفتگی

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 25,000 ريال
400 مگابايت

بسته اینترنت اعتباری - هفتگی - 200 مگ + 200 مگ (2 تا 8 صبح)

بسته هفتگی

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 40,000 ريال
900 مگابايت

بسته اینترنت اعتباری - هفتگی - 400 مگ + 500 مگ (2 تا 8 صبح)

بسته هفتگی

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 50,000 ريال
2 گيگابايت

بسته اینترنت اعتباری - هفتگی - 1 گیگ + 1 گیگ (2 تا 8 صبح)

بسته هفتگی

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 80,000 ريال
10 گيگابايت

بسته اینترنت اعتباری - 15 روزه - 10 گيگابایت

بسته پانزده روزه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 325,000 ريال
5 گيگابايت

بسته اینترنت اعتباری - ماهانه - 5 گیگ

بسته ماهانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 200,000 ريال
200 مگابايت

بسته اینترنت اعتباری - ماهانه - 200 مگ

بسته ماهانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 50,000 ريال
2.5 گيگابايت

بسته اینترنت اعتباری - ماهانه - 1.5گیگ + 1گیگ شبانه(2-8صبح)

بسته ماهانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 100,000 ريال
5 گيگابايت

بسته اینترنت اعتباری - ماهانه - 5 گیگ (6 صبح تا 12 ظهر)

بسته ماهانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 30,000 ريال
700 مگابايت

بسته اینترنت اعتباری - ماهانه - 400 مگ + 300 مگ (2 تا 8 صبح)

بسته ماهانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 80,000 ريال
9 گيگابايت

بسته اینترنت اعتباری - ماهانه - 3 گیگ + 6 گیگ (2 تا 8 صبح)

بسته ماهانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 220,000 ريال
3 گيگابايت

بسته اینترنت اعتباری - ماهانه - 3 گیگ

بسته ماهانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 130,000 ريال
24 گيگابايت

بسته اینترنت اعتباری - ماهانه - 12 گیگابایت+ 12 گیگابایت (2 تا 8صبح)

بسته ماهانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 500,000 ريال
36 گیگابایت

بسته اینترنت اعتباری - ماهانه - 18 گیگابایت+ 18 گیگابایت (2 تا 8صبح)

بسته ماهانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 700,000 ريال
48 گيگابايت

بسته اینترنت اعتباری - 2 ماهه 24 گیگابایت + 24 گیگابایت (2 تا 8صبح)

بسته دوماهه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 900,000 ريال
72 گيگابايت

بسته اینترنت اعتباری - 2 ماهه 36 گیگابایت + 36 گیگابایت (2 تا 8صبح)

بسته دوماهه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 1,100,000 ريال
30 گيگابايت

بسته اینترنت اعتباری - 2 ماهه - 30 گیگابایت

بسته دوماهه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 600,000 ريال
6 گيگابايت

بسته اینترنت اعتباری - 3 ماهه - 6 گیگ

بسته سه ماهه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 250,000 ريال
12 گيگابايت

بسته اینترنت اعتباری - 3 ماهه - 12 گیگ

بسته سه ماهه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 375,000 ريال
9 گيگابايت

بسته اینترنت اعتباری - 6 ماهه - 9 گیگ

بسته شش ماهه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 350,000 ريال
100 گيگابايت

بسته اینترنت اعتباری - 6 ماهه 100 گیگ

بسته شش ماهه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 1,750,000 ريال
72 گیگابایت

بسته اینترنت اعتباری - 6 ماهه 72 گیگ

بسته شش ماهه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 1,500,000 ريال
12 گيگابايت

بسته اینترنت اعتباری - یکساله - 12 گیگ

بسته سالانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 420,000 ريال