بسته اینترنت همراه ایرانسل / سیم کارت دائمی

1 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی-1گیگابایت 1ساعته (8صبح تا2صبح)

بسته ساعتی

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 20,000 ريال
2 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی-2گیگابایت 2ساعته (8صبح تا 2صبح)

بسته ساعتی

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 30,000 ريال
3 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی-3گیگابایت 3ساعته (8صبح تا 2صبح)

بسته ساعتی

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 40,000 ريال
نامحدود

بسته اینترنت دائمی-نامحدود یک ساعته (2 تا 8 صبح)

بسته ساعتی

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 9,000 ريال
نامحدود

بسته اینترنت دائمی-نامحدود دو ساعته (2 تا 8 صبح)

بسته ساعتی

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 15,000 ريال
نامحدود

بسته اینترنت دائمی-نامحدود سه ساعته (2 تا 8 صبح)

بسته ساعتی

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 20,000 ريال
60 مگابایت

بسته اینترنت دائمی-روزانه 60 مگابایت

بسته روزانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 16,000 ريال
100 مگابایت

بسته اینترنت دائمی-روزانه 100 مگابایت

بسته روزانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 22,000 ريال
200 مگابایت

بسته اینترنت دائمی-روزانه 200 مگابایت

بسته روزانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 32,000 ريال
300 مگابایت

بسته اینترنت دائمی-روزانه 300 مگابایت

بسته روزانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 39,000 ريال
400 مگابایت

بسته اینترنت دائمی-روزانه 400 مگابایت

بسته روزانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 45,000 ريال
750 مگابایت

بسته اینترنت دائمی-روزانه 750 مگابایت

بسته روزانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 57,000 ريال
1.5 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی-روزانه 1.5 گیگابایت

بسته روزانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 74,000 ريال
2.5 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی-روزانه 2.5 گیگابایت

بسته روزانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 94,000 ريال
500 مگابایت

بسته اینترنت دائمی-روزانه 500 مگابایت(2تا7صبح)

بسته روزانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 5,000 ريال
1 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی-روزانه 1 گیگابایت(2تا7صبح)

بسته روزانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 9,000 ريال
200 مگابایت

بسته اینترنت دائمی-هفتگی 200 مگابایت

بسته هفتگی

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 44,000 ريال
300 مگابایت

بسته اینترنت دائمی-هفتگی 300 مگابایت

بسته هفتگی

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 55,000 ريال
500 مگابایت

بسته اینترنت دائمی-هفتگی 500 مگابایت

بسته هفتگی

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 70,000 ريال
750 مگابایت

بسته اینترنت دائمی-هفتگی 750 مگابایت

بسته هفتگی

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 83,000 ريال
1.5 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی-هفتگی 1.5 گیگابایت

بسته هفتگی

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 109,000 ريال
2.5 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی-هفتگی 2.5 گیگابایت

بسته هفتگی

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 130,000 ريال
5 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی-هفتگی 5 گیگابایت

بسته هفتگی

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 180,000 ريال
2 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی-هفتگی 2 گیگابایت(2تا7صبح)

بسته هفتگی

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 15,000 ريال
5 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی-هفتگی 5 گیگابایت(2تا7صبح)

بسته هفتگی

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 25,000 ريال
4 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی-هفتگی 4گیگابایت(6صبح تا12ظهر)

بسته هفتگی

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 45,000 ريال
6 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی-هفتگی 6گیگابایت(6صبح تا12ظهر)

بسته هفتگی

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 55,000 ريال
400 مگابایت

بسته اینترنت دائمی-15 روزه 400 مگابایت

بسته پانزده روزه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 70,000 ريال
750 مگابایت

بسته اینترنت دائمی-15 روزه 750 مگابایت

بسته پانزده روزه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 90,000 ريال
1.5 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی-15 روزه 1.5 گیگابایت

بسته پانزده روزه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 115,000 ريال
2.5 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی-15 روزه 2.5 گیگابایت

بسته پانزده روزه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 145,000 ريال
3.5 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی-15 روزه 3.5 گیگابایت

بسته پانزده روزه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 165,000 ريال
5 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی-15 روزه 5 گیگابایت

بسته پانزده روزه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 185,000 ريال
30 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی-ماهانه 30گیگابایت(2تا7 صبح)

بسته ماهانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 90,000 ريال
1 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی-ماهانه 1 گیگابایت

بسته ماهانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 105,000 ريال
2 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی-ماهانه 2 گیگابایت

بسته ماهانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 140,000 ريال
3 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی-ماهانه 3 گیگابایت

بسته ماهانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 165,000 ريال
4 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی-ماهانه 4 گیگابایت

بسته ماهانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 185,000 ريال
5 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی-ماهانه 5 گیگابایت

بسته ماهانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 205,000 ريال
7 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی-ماهانه 7 گیگابایت

بسته ماهانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 245,000 ريال
10 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی-ماهانه10 گیگابایت

بسته ماهانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 295,000 ريال
5 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی-ماهانه 5 گیگابایت(2تا7صبح)

بسته ماهانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 45,000 ريال
10 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی-ماهانه10 گیگابایت(2تا7صبح)

بسته ماهانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 80,000 ريال
1100 مگابایت

بسته اینترنت دائمی-ماهانه 1گیگ+100مگ(6صبح تا12ظهر)

بسته ماهانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 105,000 ريال
2200 مگابایت

بسته اینترنت دائمی-ماهانه 2گیگ+200مگ(6صبح تا12ظهر)

بسته ماهانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 140,000 ريال
3300 مگابایت

بسته اینترنت دائمی-ماهانه 3گیگ+300مگ(6صبح تا12ظهر)

بسته ماهانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 165,000 ريال
4400 مگابایت

بسته اینترنت دائمی-ماهانه 4گیگ+400مگ(6صبح تا12ظهر)

بسته ماهانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 185,000 ريال
5500 مگابایت

بسته اینترنت دائمی-ماهانه 5گیگ+500مگ(6صبح تا12ظهر)

بسته ماهانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 205,000 ريال
7700 مگابایت

بسته اینترنت دائمی-ماهانه 7گیگ+700مگ(6صبح تا12ظهر)

بسته ماهانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 245,000 ريال
11 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی-ماهانه 10گیگ+1 گیگ(6صبح تا12ظهر)

بسته ماهانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 295,000 ريال
7 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی-ماهانه 7گیگابایت(6صبح تا12ظهر)

بسته ماهانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 75,000 ريال
10 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی-ماهانه 10گیگابایت(6صبح تا12ظهر)

بسته ماهانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 90,000 ريال
8 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی-2ماهه 8 گیگابایت

بسته دوماهه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 320,000 ريال
10 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی-2ماهه 10 گیگابایت

بسته دوماهه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 360,000 ريال
15 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی-2ماهه 15 گیگابایت

بسته دوماهه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 460,000 ريال
20 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی-2ماهه 20 گیگابایت

بسته دوماهه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 600,000 ريال
10 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی-4ماهه 10 گیگابایت

بسته چهار ماهه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 420,000 ريال
15 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی-4ماهه 15 گیگابایت

بسته چهار ماهه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 540,000 ريال
25 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی-4ماهه 25 گیگابایت

بسته چهار ماهه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 780,000 ريال
12 گيگابايت

بسته اینترنت دائمی - 3 ماهه 12 گیگابایت

بسته سه ماهه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 375,000 ريال
18 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی - 3 ماهه 18 گیگابایت

بسته سه ماهه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 470,000 ريال
24 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی - 3 ماهه 24 گیگابایت

بسته سه ماهه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 580,000 ريال
9 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی - 3 ماهه 9 گیگابایت

بسته سه ماهه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 330,000 ريال
18 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی - 6 ماهه 18 گیگابایت

بسته شش ماهه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 550,000 ريال
36 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی - 6 ماهه 36 گیگابایت

بسته شش ماهه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 950,000 ريال
48 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی - 6 ماهه 48 گیگابایت

بسته شش ماهه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 1,150,000 ريال
48 گيگابايت

بسته اینترنت دائمی یک ساله 48 گیگابایت

بسته سالانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 1,200,000 ريال
72 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی - یک ساله 72 گیگابایت

بسته سالانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 1,550,000 ريال
30 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی-یک ساله 30 گیگابایت

بسته سالانه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 900,000 ريال
150 مگابایت

بسته اینترنت دائمی-3 روزه150 مگابایت

بسته سه روزه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 35,000 ريال
250 مگابایت

بسته اینترنت دائمی-3 روزه250 مگابایت

بسته سه روزه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 44,000 ريال
400 مگابایت

بسته اینترنت دائمی-3 روزه400 مگابایت

بسته سه روزه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 53,000 ريال
750 مگابایت

بسته اینترنت دائمی-3 روزه750 مگابایت

بسته سه روزه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 67,000 ريال
1.5 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی-3 روزه1.5 گیگابایت

بسته سه روزه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 90,000 ريال
2.5 گیگابایت

بسته اینترنت دائمی-3 روزه2.5 گیگابایت

بسته سه روزه

کد فعال سازی : *789*1#
قیمت : 110,000 ريال