با چه کارتهایی می توانیم خرید اینترنتی کنیم؟

اگر کارت بانکی شما متعلق به یکی از بانکها یا موسسات عضو شتاب می باشد، پس قابلیت خرید اینترنتی دارد. اگر با کارت بانکی خود تا به حال خرید اینترنتی انجام نداده اید و رمز اینترنتی یا رمز دوم ندارید به شعبه صادر کننده کارت خود مراجعه کنید تا رمز اینترنتی را دریافت کنید. یا از طریق دستگاههای ATM بانک خود نیز می توانید رمز اینترنتی خود را بگیرید.