فیلم آموزشی خرید شارژ ایرانسل

نسخه کامل فیلم آموزشی خرید شارژ ایرانسل (شامل هر 3 مرحله)

در این فیلم آموزشی با نحوه خرید شارژ ایرانسل از سایت ای شارژ آشنا می شوید. این فیلم از سه مرحله تشکیل شده است:
1. خرید شارژ ایرانسل از طریق اینترنت
2. خرید شارژ ایرانسل به وسیله موبایل
3. نحوه دریافت رمز دوم از دستگاه خود پرداز

 • نمایش حجم کم (حجم : 60 مگابایت)
 • نمایش حجم زیاد (حجم : 106 مگابایت)
 • دانلود حجم کم (حجم : 60 مگابایت)
 • دانلود حجم زیاد (حجم : 106 مگابایت)

سه مرحله فیلم آموزشی خرید شارژ ایرانسل (به صورت جداگانه)

خرید شارژ ایرانسل از طریق اینترنت

 • نمایش حجم کم (حجم : 11.3 مگابایت)
 • نمایش حجم زیاد (حجم : 25.6 مگابایت)
 • دانلود حجم کم (حجم : 11.3 مگابایت)
 • دانلود حجم زیاد (حجم : 25.6 مگابایت)

خرید شارژ ایرانسل به وسیله موبایل

 • نمایش حجم کم (حجم : 9.4 مگابایت)
 • نمایش حجم زیاد (حجم : 28.9 مگابایت)
 • دانلود حجم کم (حجم : 9.4 مگابایت)
 • دانلود حجم زیاد (حجم : 28.9 مگابایت)

نحوه دریافت رمز دوم از دستگاه خود پرداز

 • نمایش حجم کم (حجم : 5 مگابایت)
 • نمایش حجم زیاد (حجم : 11.7 مگابایت)
 • دانلود حجم کم (حجم : 5 مگابایت)
 • دانلود حجم زیاد (حجم : 11.7 مگابایت)